+48 517 056 831
Od 2008 roku
Przejdź do treści
             
   
  
Przetwarzanie danych w związku z RODO. Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez „Doktor” Sp.P. Lekarzy. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez „Doktor” Sp.P. Lekarzy obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.
   
 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez „Doktor” Sp.P. Lekarzy. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez „Doktor” Sp.P. Lekarzy.

  
 
 
 
Prawa przysługujące w związku z regulacją prawną.
 
W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:
 • żądania od „Doktor” Sp.P. Lekarzy dostępu do Państwa danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
 • sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  
   
 
   
 
Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych
  
 Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych,
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez „Doktor” Sp.P. Lekarzy lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  
   
 
   
 
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający „Doktor” Sp.P. Lekarzy sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • „Doktor” Sp.P. Lekarzy nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie „Doktor” Sp.P. Lekarzy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
 • jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, „Doktor” Sp.P. Lekarzy nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.
   
   
 
   
 
Prawo do wniesienia sprzeciwu
   
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu „Doktor” Sp.P. Lekarzy nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
   
   
 
   
 
Pozostałe prawa
 
Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony „Doktor” Sp.P. Lekarzy, jeżeli:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 

     
 

„Doktor” Sp.P. Lekarzy
  
„Doktor” Sp.P. Lekarzy może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
     
Copyright 2007 - 2019  dr n. med. Agnieszka Ledniowska Grzegorz Ledniowski | All Rights Reserved
 
 
 
 
 
   
   
   
             
a.d. 2021
              
dr n. med. AGNIESZKA LEDNIOWSKA, lekarz
GRZEGORZ LEDNIOWSKI, lekarz
              
EMAIL: biuro@estei.pl
TEL: +48 517 056 831

czynne 08.00-22.00
              
"Doktor" Sp.P. Lekarzy - Estei
KRS: 0000754277
NIP: 7492102996
Regon: 381627880
              
©Copyright 2007 - 2021  dr n. med. Agnieszka Ledniowska Grzegorz Ledniowski | All Rights Reserved
Wróć do spisu treści