+48 517 056 831
Od 2008 roku
Przejdź do treści
  

DeAge­Ex

Radio­fre­kwen­cja mikro­igło­wa

 
 
DeAgeEx Alternatywa dla lasera Redukcja porów zmarszczek Redukcja blizn Leczenie cellulitu Leczenie nadpotliwości Zabieg Sposób Do Kogo Cena Gojenie Przeciwskazania Opinie Forum Blog Cennik Tanio Polecane Gabinet Klinika Gdzie Do Kogo.


DeAge­Ex – Radio­fre­kwen­cja mikro­igło­wa, bar­dzo sku­tecz­ny zabieg odmła­dza­ją­cy w medy­cy­nie este­tycz­nej.
Radio­fre­kwen­cja mikro­igło­wa – ta tajem­ni­cza nazwa ozna­cza nic inne­go jak urzą­dze­nie, któ­re łączy w sobie dwie tech­no­lo­gie: mikro­na­kłu­wa­nie oraz radio­fre­kwen­cję, czy­li zasto­so­wa­nie fal radio­wych, naj­czę­ściej o wyso­kiej czę­sto­tli­wo­ści 0,5–7MHz. Urzą­dze­nie nazy­wa się DeAge­Ex.

Wska­za­nia:

Ujędr­nia­nie skó­ry
Popra­wa napię­cia skó­ry
Reduk­cja porów
Usu­wa­nie zmarsz­czek
Reduk­cja blizn
Usu­wa­nie roz­stę­pów
Lecze­nie cel­lu­li­tu
Lecze­nie nad­po­tli­wo­ści


Dzia­łanie

Nie od dziś wia­do­mo, że dobra współ­pra­ca to poło­wa suk­ce­su. A syner­gia nakłu­wa­nia mikro­igło­we­go i radio­fre­kwen­cji oka­za­ła się strza­łem w dzie­siąt­kę.
Jak to dzia­ła? Fale radio­we wyko­rzy­sty­wa­ne w radio­fre­kwen­cji powo­du­ją moc­ne ogrze­wa­nie skó­ry wła­ści­wej, dzia­ła­jąc na zasa­dzie szo­ku ter­micz­ne­go. Tak podraż­nio­na skó­ra zosta­je pobu­dzo­na do dzia­łań rege­ne­ra­cyj­nych i powo­du­je prze­bu­do­wę włó­kien kola­ge­no­wych.
W zależ­no­ści od czę­sto­tli­wo­ści fal moż­na regu­lo­wać sto­pień natę­że­nia podraż­nie­nia skó­ry.
Ta meto­da sty­mu­lu­je pro­ces odno­wy, dzię­ki cze­mu skó­ra sta­je się bar­dziej ela­stycz­na i jędr­na.
Jed­nak bar­dzo waż­ny jest dobór odpo­wied­nich czę­sto­tli­wo­ści, a co za tym idzie tem­pe­ra­tu­ry. Pra­wi­dło­wo powin­na ona wahać się w gra­ni­cach od 50 do 60 stop­ni Cel­sju­sza. W ten spo­sób, poprzez odpo­wied­nia czę­stotliwość fal i tem­pe­ra­tu­rę, docie­ra się do skó­ry wła­ści­wej na odpo­wied­nią jej głę­bo­kość.
Bowiem tajem­ni­ca suk­ce­su tej meto­dy tkwi wła­śnie w tym, że pobu­dza się nie wierzch­ni naskó­rek, ale skó­rę wła­ści­wą. Nad­mier­ne cie­pło może jed­nak dopro­wa­dzić do uszko­dze­nia tka­nek. Dla­te­go tak waż­ne jest umie­jęt­ne dobra­nie czę­sto­tli­wo­ści i tem­pe­ra­tu­ry.
Mimo zasto­so­wa­ne­go ochła­dza­nia, tak­że wierzch­nia war­stwa skó­ry czę­sto zosta­je prze­grza­na, zwłasz­cza jeśli chce się dotrzeć do głęb­szych tka­nek.
Z kolei mikro­na­kłu­wa­nie to rodzaj pobu­dzania odno­wy skó­ry poprzez nakłu­wa­nie jej mikro­igła­mi umiesz­czo­ny­mi na spe­cjal­nym wał­ku.
Tu, podob­nie jak w radio­fre­kwen­cji, celem jest wywo­ła­nie natu­ral­ne­go pro­cesu odno­wy, tyle że przez pro­ces mecha­nicz­ny.
 
 
 
Połą­cze­nie metod
W tra­dy­cyj­nej radio­fre­kwen­cji nie da się pod­grzać głęb­szych warstw skó­ry bez prze­grza­nia jej powierzch­ni. Co wię­cej, ta meto­da ma wciąż pro­blem z utrzy­ma­niem sta­łej i jed­no­li­tej tem­pe­ra­tu­ry na całej powierzch­ni pobu­dzanej tkan­ki. I tu zasto­so­wa­nie mikro­igieł roz­wią­za­ło pro­blem.
Igły nakłu­wa­ją skó­rę na głę­bo­kość od 0,5 do 3,5 mm i poprzez fale radio­we pod­grze­wa­ne są one na całej dłu­go­ści. Tym samym przy sta­łej tem­pe­ra­tu­rze pod­grze­wa­ne i pobu­dzane do odno­wy są wszyst­kie war­stwy skó­ry.
Gło­wi­ca urzą­dze­nia do frak­cyj­nej radio­fre­kwen­cji mikro­igło­wej wypo­sa­żo­na jest w 49 mikro­igieł, a sam zabieg jest przede wszyst­kim bez­piecz­ny i pre­cy­zyj­ny. Każ­da z igieł w momen­cie wkłu­cia, poprzez emi­to­wa­nie wiąz­ki fal radio­wych, ogrze­wa skó­rę na okre­ślo­nej głę­bo­ko­ści, wysy­ła­jąc impuls z czub­ków igieł. Igły na całej dłu­go­ści są izo­lo­wa­ne, tyl­ko na koń­cu są nieizo­lo­wa­ne i tam wysy­ła­ny jest impuls. Dzię­ki temu nie ma uszka­dza­nia naskór­ka.
Taki bodziec ter­micz­no-mecha­nicz­ny sty­mu­lu­je fibro­bla­sty do pro­duk­cji nowej ela­sty­ny i kola­ge­nu. I wła­śnie to spra­wia, że skó­ra sta­je się jędr­na i gład­ka.
Jak widać to połą­cze­nie daje efek­ty lep­sze niż zasto­so­wa­nie każ­dej z tych metod osob­no. Bar­dzo dobrze uzu­peł­nia się też z meto­dą liftin­go­wą przy zasto­so­wa­niu lase­ra frak­cyj­ne­go.
 
 
 
Zale­ty DeAge­Ex:
Głę­bo­ka frak­cyj­na odno­wa skó­ry.
Dosko­na­ły i trwa­ły efekt remo­de­lo­wa­nia kola­ge­nu.
Wyjąt­ko­wo sku­tecz­na tech­no­lo­gia na roz­stę­py.
Brak ter­micz­ne­go uszko­dze­nia naskór­ka.
Bar­dzo Pre­cy­zyj­na kon­tro­la głę­bo­ko­ści dzia­ła­nia.
Mini­mal­na bole­sność zabie­gu.
Bar­dzo krót­ki czas rekon­wa­le­scen­cji.
 
 
 
Zastosowanie DeAge­Ex
Wie­le osób korzy­sta z tej meto­dy, by odmło­dzić swo­ją skó­rę. Jed­nak przy­no­si ona tak­że bar­dzo dobre efek­ty w reduk­cji roz­stę­pów, w tym roz­stę­pów zani­ko­wych, któ­re jesz­cze do nie­daw­na były prak­tycz­nie nie do usu­nię­cia.
Meto­da spraw­dza się tak­że w likwi­do­wa­niu innych blizn zani­ko­wych (np. po ospie czy trą­dzi­ku). Co wię­cej, po połą­cze­niu meto­dy radio­fre­kwn­cji mikro­igło­wej z lase­rem frak­cyj­nym i oso­czem boga­to­płyt­ko­wym widać znacz­ne efek­ty w usu­wa­niu blizn poopa­rze­nio­wych.
Zasto­so­wa­nie tej meto­dy ma jesz­cze jed­ną istot­ną zale­tę, a mia­no­wi­cie poza zaczer­wie­nie­niem skó­ry przez 1–2 dni nie pozo­sta­wia wyraź­nych czy nie­este­tycz­nych śla­dów inge­ren­cji, jak to ma miej­sce np. w przy­pad­ku zasto­so­wa­nia lase­ra. Dzię­ki temu pacjent nie odczu­wa dys­kom­for­tu w kon­tak­tach z oto­cze­niem, zwłasz­cza jeśli zabie­gom pod­da­wa­na była skó­ra twa­rzy.
Na tle innych metod (np. wspo­mnia­ne­go już lase­ra frak­cyj­ne­go) frak­cyj­na radio­fre­kwen­cja mikro­iglo­wa, zda­niem korzy­sta­ją­cych z niej eks­per­tów, w tym leka­rzy medy­cy­ny este­tycz­nej jest meto­dą:
sku­tecz­ną,
dzia­ła­jącą głę­biej i sil­niej niż laser frak­cyj­ny,
prak­tycz­nie nie wią­żą­cą się z powi­kła­nia­mi i nie pozo­sta­wia­ją­cą prze­bar­wień czy nowych blizn,
bez­piecz­ną,
nie wyma­gającą aż tak wie­lu zabie­gów, jak w przy­pad­ku innych form tera­pii,
bez­kon­ku­ren­cyj­ną w lecze­niu sta­rych blizn i roz­stę­pów zani­ko­wych.
Efek­ty zasto­so­wa­nia radio­fre­kwen­cji mikro­iglo­wej DeAge­Ex są czę­sto widocz­ne od razu po zabie­gu, część jed­nak wyma­ga cza­su do rege­ne­ra­cji, ale efek­ty oka­zu­ją się zaska­ku­ją­ce.
 
 
 
Ile zabie­gów?
Z rela­cji pacjen­tek wyni­ka też, że ilość i inten­syw­ność zabie­gów była dobie­ra­na indy­wi­du­al­nie. Dla przy­kła­du kobie­tom 40–45 lat na ujędr­nie­nie i odmło­dze­nie skó­ry zale­ca­no tyl­ko jed­no­ra­zo­we zasto­so­wa­nie radio­fre­kwen­cji mikro­iglo­wej, a w przy­pad­ku blizn lub roz­stę­pów czy głęb­szych zmarsz­czek od 3 zabie­gów wzwyż. Leka­rze medy­cy­ny este­tycz­nej tak­że coraz chęt­niej się­ga­ją po frak­cyj­ną radio­fre­kwen­cję mikro­igło­wą i sto­su­ją ją z dużym powo­dze­niem w wie­lu róż­no­rod­nych zabie­gach, nie tyl­ko tych upięk­sza­ją­cych i odmła­dza­ją­cych.
Mimo że wie­le osób zauwa­ża korzyst­ną róż­ni­cę w wyglą­dzie skó­ry nie­mal bez­po­śred­nio po zabie­gu, to jed­nak spe­cja­li­ści uwa­ża­ją, że pełen efekt zosta­nie osią­gnię­ty po oko­ło 3 mie­sią­cach. Dodat­ko­wo zapew­nia­ją, że pro­ces odno­wy jest w peł­ni natu­ral­ny, jedy­nie wywo­ła­ny inge­ren­cją ter­micz­no-mecha­nicz­ną.
 
 
 
 
 
   
        
RF a cellulit
RF dr n. med. Agnieszka Ledniowska
Cellulit - niwelowanie
cellulit dr n. med.  Agnieszka Ledniowska
Nietrzymanie Moczu
pupuszczanie mikcja
Plastyka Warg Sromowych. Ile to kosztuje, ceny.
wargi sromowe plastyka dr n. med. Agnieszka Ledniowska
Powiększanie warg Sromowych
wargi sromowe korekta A. Ledniowska
Odmłodzenie Twarzy
Odmłodzenie Twarzy dr n. med. Agnieszka Ledniowska
Bruzdy - wypełnianie
bruzdy nosowo wargowe dr n. med.  Agnieszka Ledniowska
   


Inne osoby także przeczytały:

 
Kurze Łapki
skóra na twarzy zmarsczki koło oczu dr n. med. Agnieszka Ledniowska
Korygowanie
Zagęszczanie skóry
skóra twarzy zabieg mezoterapii dr n. med. Agnieszka Ledniowska
Mezoterapia
Leczenie Łysienia
łysienie zabieg dr n. med. Agnieszka Ledniowska
Bruzdy nosowo-wargowe
bruzdy na twarzy dr n. med. Agnieszka Ledniowska
a.d. 2021
              
dr n. med. AGNIESZKA LEDNIOWSKA, lekarz
GRZEGORZ LEDNIOWSKI, lekarz
              
EMAIL: biuro@estei.pl
TEL: +48 517 056 831

czynne 08.00-22.00
              
"Doktor" Sp.P. Lekarzy - Estei
KRS: 0000754277
NIP: 7492102996
Regon: 381627880
              
©Copyright 2007 - 2021  dr n. med. Agnieszka Ledniowska Grzegorz Ledniowski | All Rights Reserved
Wróć do spisu treści